Informació del curs

L’objectiu del curs és preparar l’alumne perquè afronti amb èxit els exàmens de Cambridge Univertity.

Consta de 4h/setmana distribuïdes en 2 dies no consecutius, dilluns i dimecres o dimarts i dijous, més 2h de pràctica oral divendres alterns.

L’import de la matricula és de 35€ per unitat familiar si es paga al Juliol, i de 40€ a l’octubre.

Grups reduïts, màxim 10 alumnes per aula.

Al llarg dels cursos EXAMNS B2 i C1 se’ls oferirà als alumnes que es considerin preparats la possibilitat de presentar-se als corresponents exàmens oficials.

Descomptes

5€ de la quota mensual per tenir germans a l’escola, o fer més d’un idioma. Descomptes no acumulables.

5% si s’escull la modalitat de pagament trimestral.

10% si s’escull la modalitat de pagament anual

El preu no inclou els llibres ni el material.

Nivell Dies Horari Pagamaent Mensual Pagament Trim Pagament Anual Observacions
Pre-Examns B2 Dilluns / Dimecres
Dimarts / Dijous
20:30 - 22:00 128€ 365€ 1037€ 16H/Mes
Examns Bs Pre-Examns C1,C2 Examns C1,C2 Dilluns / Dimecres
Dimarts / Dijous
19:00 - 21:00 128€ 365€ 1037€ Opcional: 2o y 3r Trimestres
2H de Conversa cada 15 dies por 40€/Mes
Examns Bs Pre-Examns C1,C2 Examns C1,C2 Dilluns / Dimecres / Divendres
Dimarts / Dijous / Divendres
19:00 - 20:30 116€ 456€ 1296€ 20H/MES 2H DE CONVERSA CADA 15

Condicions Generals

Inscripció

L’escola es reserva el dret a no començar qualsevol grup que no reuneixi un mínim de 5 alumnes

Prova de nivell

Tot alumne nou amb algun coneixement de l’idioma se li farà una prova de nivell per determinar quin curs se li assignarà.

Quotes

El pagament de les quotes es pot fer per rebut bancari, o en efectiu a l’escola. Segons la modalitat escollida el pagament de la quota serà:
Mensual: el dia 1 de cada mes.
Trimestral: el dia 1 d’octubre, 1 de gener i 1 d’abril.
Anual: el dia 1 d’octubre.
La no assistència a classe no eximeix del pagament de la quota.

Baixes

Aquesta s’ha de comunicar abans del dia 20 del mes en curs, ja que si no es continuaran emetent els rebuts. Dit mes en curs s’haurà d’abonar.
Sota cap concepte es retronaran les quotes pagades en modalitat trimestral i anual.

Canvis de Nivell

L’escola es reserva el dret de canviar de nivell a l’alumne si així ho recomana el mestre i la Direcció d’Estudis.

Absencies

Aquestes hauran de ser degudament comunicades al mestre.

Vacances

L’escola tanca tots els dies festius, per festes de Nadal i Setmana Santa.